Instructions:

• Click on the key (virama) to clear the inherent vowel (a)

• Double consonants: tt nn ll rr ss for : ṭ ṇ ḷ ṟ ṣ

• Triple consonants: nnn for : ṉ

• For the long vowels ā, ī, ū, ē, ō : type aa, ii, uu, ee, oo

• Type K for ஃ (visarga)

• Type M for ஂ (anusvara)